1) Con người và hơi thở thứ nhất (1) :

Con ngöôøi hình thaønh töø caáu taïo chung cuûa ñoäng vaät coù vuù vaø ñöôïc caùi linh hoàn ngöôøi vaø chuoãi AND cuûa loaøi coù vuù vaø goïi laø ngöôøi, vôùi trí tueä sieâu vieät nhöng söùc maïnh yeáu ñuoái vì tuoåi, söùc soâng theo caây phaû heä 100+/-20/tuoåi tröôûng thaønh laø 15 töùc laø 100/15 ~ 6.7 tuoåi toái ña.


 


Hôi thôû thöù nhaát laø gì? Laø voøng tuaàn hoaøn maùu trong cô theå con ngöôøi bao goàm ñoäng taùc hít oxy vaø thôû ra cacbon. Ngoaøi ra “ hôi thôû” coøn aùm chæ khaû naêng tuaàn hoaøn töï thaân trong cô theå con ngöôøi thoâng qua caùc huyeät ñaïo ñöôïc ñònh hình sieâu vieät nhöng söùc maïnh yeáu ñuoái vì tuoåi, söùc soâng theo caây phaû heä 100+/-20/tuo. Voøng khí töï thaân ñoù, moãi ngaøy ñi ñöôïc hai voøng chu kyø kinh laïc gioáng nhö voøng ñaïi chaân thieän töï coù saün  trong con ngöôøi, hôi thôû thöù nhaát töôïng tröng cho tieáng noùi, söï hieåu bieát taâm linh giöõa con ngöôøi vôùi tröôøng naêng löôïng töø vuõ truï voâ taän vaø ñoù laø khaùc bieät giöõa con ngöôøi vaø caùc ñoäng vaät khaùc.