Ngày 02-10-2010 – Thầy giáo

Nếu người thầy giáo được tự cho điểm vào học bạ của sinh viên thì điều đó có nghĩa là thầy tự khẳng định chất lượng truyền đạt kiến thức của mình cho sinh viên, tự khẳng định lòng tin của tổ trưởng bộ môn là có cơ sở. Tự khẳng định chất lượng giảng dạy và lòng tin của nhà trường vào từng giáo viên, tự khẳng định tầm cỡ của trường đại học chính quy và hiện đại. Tự khẳng định sự trọng thị, và cao cấp của một trường đại học trong quốc gia đó, tự khẳng định lòng tin trong sáng của xã hội đã giao cho thầy tự quản và tự quyết về điểm học của sinh viên. Những mầm móng tài năng của quốc gia nếu người thầy không được tự cho điểmg tin trong sáng của xã hội đã giao cho thầy tự quản và tự vào học bạ của sinh viên thì quốc gia đó chưa phát triển được!!.


 


Ở việt nam, chỉ có những trường ngoại ngữ do người nước ngoài nắm và một số trường đại học của người nước ngoài là có thể làm được việc đó. Nếu người viết đồng lòng thì họ có thể đặt ra kế hoạch đổi mới giáo dục toàn diện và hiện đại trong 20 năm nữa (bắt đầu từ năm 2010).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *