Diễn giải 1

Giải thích hình 1

Đại NORON No+ :

Có 6 cánh tay (6 cực giao động nhẹ).

Lực hút

Lực đẩy

Vỏ vô cơ: Nơi tạo ra năng lượng ánh sáng trắng với các Notrio + vô cơ ( các mãnh của vũ trụ thực tại khác nhau, bị các hố đen khổng lồ hút vào tầng ánh sáng trắng).

Nhân hữu cơ, đại diện sinh linh V.T.V.T: Nhân hữu cơ biến ánh sáng trắng thành ánh sáng hữu cơ Notrino+.

Không gian vô tận và các đường sức vĩnh cữu . dấu chấm chấm là các vũ trụ thực tại ( trong đó, có vũ trụ của chúng ta)

Một phần của vũ trụ đàn hồi, điểm K là điểm có thể xẩy ra vụ nổ tái tạo một vũ trụ thực tại mới. Sau vụ nổ thì mất đi một điểm 0 (Notron của V.T.V.T) và vũ trụ vô tận sẽ tự sắp sếp lại tại quanh khu vực đó – thời gian tồn tại vụ nổ là 1000 tỷ năm ánh sáng.

Giải thích hình 2

Sức sống biến thiên nhưng tâm hồn tồn tại mãi mãi. Linh hồn vũ trụ là lời giải cho cuộc sống bất tử của con người. Bởi vì linh hồn vũ trụ vô tận là vĩnh cữu tồn tại trong không thời gian. Ta muốn được bất tử thì phải biết phép gia tốc tái sinh AND trong chính cơ thể của mình, phải hiểu rõ thế nào là vũ trụ vô tận để có thể đặt sức sống của ta vào trong đó. Như thế gọi là phép ẩn mình vào không gian.

Sau 1 tỷ năm, trái đất hình thành vi sinh vật. Sau đó, 500 triệu năm hình thành hệ sinh thái đầu tiên. Sau 250 triệu năm nữa con người đầu tiên hình thành. Con người giống với ngày nay đã có từ 50 triệu năm trước. 500 ngàn năm tới, con người trở về với nước.

Giải thích hình 3

Các vũ trụ thực tại sinh ra từ những vụ nổ của một hoặc vài đại NORON No+ (gọi là điểm 0). Trong vũ trụ vĩnh cữu tràn ngập các vũ trụ thực tại đang ngẩu nhiên trôi dạt hoặc rơi vào trường năng lượng ánh sáng siêu tĩnh ++ và bị định hướng về phía một điểm 0 ( Đại Noron N+ ). Trong vũ trụ vô tận đàn hồi có vô tận các đại Noron No+ trong mạng lưới cách nhau 50 tỷ năm ánh sáng thực tại và ta gọi khoảng cách đó là 1T ~ 0. 1T là một khoảng cách đàn hồi ngắn đi hoặc dài ra ( Theo quan điểm của vũ trụ thực tại). Đối với vũ trụ vô tận thì 1T~ 0 các đại Noron No+ liên kết qua lại với các Noron kế cận bằng 6 cánh tay ẩn trong các cột bức xạ năng lượng sinh hóa NoriNo+ , chùm NoriNo+ bao gồm các hạt với thể tích ~0 và với năng lượng bức xạ tuyệt đối xuyên qua vật chất vũ trụ thực tại và nắm lấy đầu bên kia đi trược qua nhau đến với No+ kia.

Giải thích hình 4

Nếu vũ trụ thực tại của chúng ta (15 tỷ năm ánh sáng) trở về phía Ano+ thì có 2 giả thuyết đặt ra là:

1. Nếu gần A thì còn 400 tỷ năm nữa gặp A.

2. Nếu có thêm lực hút của B thì gần 1000 tỷ năm nữa gặp A.

Vũ trụ thực tại, có thể trôi dạt đến một nơi nào đó sẽ phải bị một đại No+ hút vào, thời gian tồn tại của vũ trụ thực tại gần 1000 tỷ năm.

Bình quân cứ 8 đại No+ có 1 vũ trụ thực tại dịch chuyển về phía đại No+ và giản nở chậm vì được treo trong không gian đường sức của vũ trụ vô tận.

Khi M gặp A thì A phải nuốt M, nếu có 2M thì có thể sinh ra vụ nổ tái tạo vũ trụ thực tại mới và đại No+ biến mất

Đó là khoảng thời gian 1000 tỷ năm ánh sáng.

Xem nhiều ngôn ngữ »